EEG Biofeedback w terapii dysleksji rozwojowej

„Neuropsychologiczne podłoże trudności w czytaniu i pisaniu” (Borkowska, 2006) w zwalczeniu problemów z czytaniem i pisaniem u dzieci konieczny jest odpowiedni poziom pobudzenia organizmu, uwaga, jak również udział procesów motywacyjnych i emocjonalnych. Najnowsze badania potwierdzają, że dysleksja jest przyczyną zaburzenia ośrodkowego przetwarzania bodźców słuchowo-wzrokowych i motoryki. Zatem organizacja mózgowych mechanizmów procesów psychicznych musi przebiegać z zaangażowaniem wielu sieci neuronalnych łączących zróżnicowane struktury anatomiczne układu nerwowego, w czym terapia EEG Biofeedback jest niezwykle efektywna.

Biofeedback pomoże w pracy z uczniem upośledzonym umysłowo

Dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim mają zróżnicowany potencjał rozwojowy. Jest to zaburzenie o charakterze globalnym, wszystkie funkcje i procesy psychiczne odbiegają od normy, a ich trudności w uczeniu się wynikają z zaburzeń spostrzegania, uwagi, pamięci, mowy, a również procesów emocjonalnych i adaptacji społecznej. Jak zauważa prof. dr. hab. H. Boryszkowska w swojej książce „Izolacja społeczna rodzin mających dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim” (Boryszkowska,1997) dziecko upośledzone umysłowo mało widzi – kiedy patrzy i mało słyszy – kiedy słucha. Dzieci z upośledzeniem umysłowym mają zaburzone myślenie abstrakcyjne i słowno-pojęciowe, ich myślenie rozwojowe często zatrzymuje się na poziomie konkretno-obrazowym. Warto zauważyć, że z uwagi na stosunkowo dobrą pamięć mechaniczną oraz możliwość przyswajania materiału konkretno-obrazowego w warunkach dobrej stymulacji środowiskowej, dzieci upośledzone umysłowo mają szansę w czasie treningów EEG Biofeedback wyćwiczyć samodzielność w wykonywaniu zadań, poprawić analizę wzrokowo-słuchową, polepszyć koncentrację uwagi, rozwijać sprawność intelektualną. Znaczącym atutem treningów Biofeedback jest możliwość dostosowania tempa pracy i wymagań gry do indywidualnych zasobów ucznia. MEN w Materiałach szkoleniowych, dotyczących Podniesienia efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami zaznacza, że dla dziecka upośledzonego praca z komputerem jest szansą na wyćwiczenie samodzielności, kreatywności, szeroko rozumianej sprawności. Oprogramowanie komputerowe EEG Biofeedback może zostać prototypem środowiska wolnego od barier, wpływając na ogólną atrakcyjność procesu poznania.

EEG Biofeedback w terapii ADHD

Dzieci z ADHD wyróżniają się w swoim otoczeniu, są kreatywne, mają niekonwencjonalne pomysły, wiele z nich ma wysoki iloraz inteligencji. Jednak czasami ich nieumiejętność w dostrajaniu zachowania do wymagań szkoły powoduje, iż są to dzieci nielubiane i nieakceptowane w otoczeniu. Aby uczniowie z ADHD byli akceptowani i potrzebni w grupie rówieśników, niezbędne jest stworzenie im konsekwentnego systemu wymagań, odpowiedniej atmosfery, której nie towarzyszyłby lęk ani frustracja, a także opracowanie przez zespół nauczycieli odpowiedniego systemu oddziaływań terapeutycznych. Występowanie ADHD związane jest z opóźnionym dojrzewaniem układu nerwowego dziecka. Trudności ucznia z rozpoznaniem ADHD można przypisać zarówno problemom kontroli impulsów, nadpobudliwości jak i zaburzeniom uwagi. MEN w świetle nowej Reformy edukacyjnej zwraca uwagę nauczycieli na specyficzne zasady pracy z uczniem z ADHD, którymi są: zasada regularności, powtórzeń, sprecyzowanych reguł i norm, indywidualizacji harmonogramu pracy ucznia, stosowania wzmocnień pozytywnych, stwarzania sytuacji zapewniających sukces, zasada naprzemienności wysiłku i relaksu. Wszystkie te reguły są podstawą przeprowadzenia treningów Biofeedback. U dzieci z ADHD zauważa się nadczynność fali theta odpowiadającej za nadpobudliwość. W efekcie treningów zmniejsza się impulsywność dziecka (trening fali SMR), poprawia się koncentracja uwagi (dziecko uczy się dostrajać swoje fale do częstotliwości fali beta odpowiedzialnej za koncentrację). Terapia EEG Biofeedback pomaga zwiększyć u ucznia kontrolę zachowań, co pozwala dziecku uwierzyć we własne możliwości i zdobyć akceptację w środowisku rówieśniczym.

iMed Magdalena Nalepa

Gabinet EEG Biofeedback

Gliwice, ul. Bytomska 9
gabinet numer 7 (piętro 3)

Kontakt i rejestracja

telefonicznie:
+48 508 614 140

+48 732 996 640

mejlowo:
magdanalepa7@gmail.com